Жаңақала жылнамасы

«Жаңақала ауданы» энциклопедия-сы 2016 жылдың соңында Алматыда- ғы «Арыс» баспасынан басылған. Осы кітапта ауданның жалпы құрылымы, эк-номикалық-әлеуметтік қарымы, көрнек-ті тұлғалары, табиғи байлығы мен тари-хи-мәдени жәдігерлері, жануарлары мен өсімдіктер дүниесі жөнінде жан-жақты мағлұмат берілген. Энциклопе-дия 480 беттік.

Энциклопедия құрылы-мы бірнеше бөлімге бөлінген. Мәселен, «Маңызды уақиғалар тізбегі», «Кіші жүз руларының таңбалары мен ұрандары», «Кіші жүз хандары», «Қамыс-Самар қи-сымының правительдері», «Социалистік Еңбек Ерлері», «Ленин орденінің иегер-лері», «Аудан бойынша «Алтын алқа» белгісімен марапатталғандар» бөлімде-рі бар. Айта кетейік, аталған жинақ Тә-уелсіздіктің 25 жылдығына шашу ретін-де шыққан.
Шежірелі Жаңақала өлкесі туралы тағы бір еңбек – «Қамыс-Самар-Жаңа-қала: өткені мен бүгіні». Кітап 2016 жы-лы «Арыс» баспасында басылған. 640 беттік. Шежіре-кітап өткен ғасырдың отызыншы жылдарынан бастап, «Жаңа-қала» деген атау алған, одан бұрынырақ «Қамыс-Самар қисымы» аталған қасиет-ті өлкенің бүгінгі болмыс-бітімін бейне-леген. Өңірдің өркендеуіне үлес қосқан адамдар өмірі осында жинақталған. Со-нымен қатар «Дүбірлі жылдар жаңғы-рығы», «Тарих тағылымы» бөлімдері оқырманға ұнайтыны хақ.
Жалпы екі еңбек те туған ел, өскен жер тарихын, мәдени құндылықтарын білуге құштар оқырманға арналған.

Осы нөмірдегі басқа материалдар: « Ұмытпаймыз сіздерді Қос ханға қызмет еткен ахун »

 

Құрметті оқырман!
Айтар ой, қосар пікір болса, жазып жіберіңіз. 
Мүмкіндігіне қарай ескеріп, болашақ жоспарымызға енгіземіз.

     Қосар ой      

 

Мекен-жайымыз:

Орал қаласы, Строитель шағын ауданы, 35 үй

Телефон:

8 (711 2) 23-22-06

8 777 194 44 77